HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เม.ย. 64  30/64 : ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
1 เม.ย. 64  29/64 : ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
19 มี.ค. 64  28/64 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
15 มี.ค. 64  27/64 : รายงานผลการดำเนินงานชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
15 มี.ค. 64  26/64 : เรียน ผอ.รพ.บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ติดตามการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด
15 มี.ค. 64  25/64 : รายงานการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 มี.ค. 64  24/64 : รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 มี.ค. 64  23/64 : รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
12 มี.ค. 64  22/64 : เรียน ผอ.รพ บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย ขอส่งรายงานผลการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2564
12 มี.ค. 64  21/64 : ขอเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เดือนมีนาคม 2564

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
Download  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
Download  กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส
Download  แผนปฏิบัติราชการ ด้านป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ รพ.บุ่งคล้า ประจำปี 2561
Download  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน รพ.บุ่งคล้า
Download  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.บุ่งคล้า
Download  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.บุ่งคล้า
Download  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
Download  กฏกระทรวงสาธารณสุข

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

เนื้อหาส่วนปรับแต่งเอง


ท่านสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตามหลัก HTML
และใช้ Class CSS3 ที่ประกาศเอาไว้

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลโซ่พิสัย
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลบึงกาฬ

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.015 วินาที

ขึ้นด้านบน