HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 พ.ย. 64  68/64 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
23 พ.ย. 64  67/64 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
19 พ.ย. 64  66/64 : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
18 พ.ย. 64  65/64 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564
17 พ.ย. 64  64/64 : ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
17 พ.ย. 64  63/64 : เผยแพร่แผนการประเมินรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565
17 พ.ย. 64  62/64 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้าเรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
17 พ.ย. 64  61/64 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และสัมภาษณ์
17 พ.ย. 64  60/64 : รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า
17 พ.ย. 64  59/64 : คำสั่งโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
r8anywhere
hospitel
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
fb รพ บุ่งคล้า
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.009 วินาที

ขึ้นด้านบน