HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 ก.ค. 65  44/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ประจำปีงบประมาณ 2565
30 มิ.ย. 65  43/65 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
30 มิ.ย. 65  42/65 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าหน่วยงาน เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
30 มิ.ย. 65  41/65 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เรื่องการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
30 มิ.ย. 65  40/65 : ขอเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
30 มิ.ย. 65  39/65 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
30 มิ.ย. 65  38/65 : เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
30 มิ.ย. 65  37/65 : ขอเผยแพร่การจัดกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 17 มิถุนายน 2565เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุ่งคล้า
30 มิ.ย. 65  36/65 : รายงานผลการจัดกิจกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
30 มิ.ย. 65  35/65 : รายงานผลการกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด
บทความ

อ่านทั้งหมด
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
นพ.ชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า
ลิงค์ Banner
วัฒนธรรม
ERP on cloude
บันทึกความเสี่ยง
slipเงินเดือน
จองห้องประชุม
็HRM
บุคคลากรกระทรวง
ผลงานโรงพยาบาล
erpโคกกว้าง
erpหนองเดิ่น
erpบุ่งคล้า
ITA bungkla
download
ITA กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช
จัดซื้อคอมพิวเตอร์
เว็บหน่วยงาน
สสจ บึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพยาบาลพรเจริญ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลเซกา
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.013 วินาที

ขึ้นด้านบน