Bungkla

รายการขอลา(แสดงรายการลาที่ยังไม่ถึงวันที่ลา)

วันที่เริ่มลา ลาถึงวันที่ ครึ่งวัน จำนวนวัน ประเภทการลา Detail