จำนวนการบันทึกความเสี่ยงของหน่วยงาน รายเดือน

Styling for the bar chart can be found in the /js/demo/chart-bar-demo.js file.
จำนวนการบันทึกความเสี่ยงทั้งหมด รายเดือน

Styling for the area chart can be found in the /js/demo/chart-area-demo.js file.