HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลบุ่งคล้า (รพช.บุ่งคล้า)

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลน่าอยู่ มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใกล้ชิดชุมชน
พันธกิจ
พันธกิจของโรงพยาบาล
1. ให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู) อย่างมีมาตรฐาน ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและชุมชน
3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านสุขภาพขอบเขตบริการ(Scope of service)

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยให้การรักษาพยาบาล และบริการสุขภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลบุ่งคล้า ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดให้บริการ ผู้ป่วย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติขยายเป็น โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีเนื้อที่อยู่ใน นส.3ก. เลขที่ 67 จำนวน 6-0-67 ไร่ ของนายสมบูรณ์ พิมพ์โคตร,นส.3ก. เลขที่ 68 เนื้อที่จำนวน 18-2-25 ไร่ ของนายดี โคตรรัตน์ และนส.3ก.เลขที่ 69 เนื้อที่จำนวน 2-3-16 ไร่ ของนายคุณ ภูมิสุข รวมพื้นที่ 27 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 42 กิโลเมตร ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษา การป้องกันการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ มีจำนวนประชากร ในความรับผิดชอบ ประมาณ 13,000 คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ 25 หมู่บ้าน 3 ตำบล คือ ตำบลบุ่งคล้า ตำบลหนองเดิ่น และตำบลโคกกว้าง ปัจจุบันมีแพทย์ 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 17 คน และเจ้าหน้าที่อื่น รวม 72 คน เนื่องจากกระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น และมีบริการทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เช่น บริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มบริการด้านการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย ทำให้มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยปีละ 31,025 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 3,650 คน จำนวนผู้ป่วยทันตกรรม ปีละ 3,9
ข้อมูลการติดต่อ
217 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000
ติดต่อ : โทรศัพท์: 042499106-7 โทรสาร: 042-499105
E-mail: bungklahos3808@gmail.com
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรพช.บุ่งคล้า

Copyright@2015 รพช.บุ่งคล้า
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.031 วินาที

ขึ้นด้านบน