HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุ่งคล้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  15 มีนาคม 2564 15:58    โรงพยาบาลบุ่งคล้า     อ่าน 1883  


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้ลงนามในประกาศ และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลบุ่งคล้า ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Bungkla Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งประกาศ "แจ้งแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข”
ขึ้นด้านบน