HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุ่งคล้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  15 มีนาคม 2564 15:58    โรงพยาบาลบุ่งคล้า     อ่าน 503  


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า ได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลบุ่งคล้า ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Bungkla Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2564
ขึ้นด้านบน