HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

29/64 : ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
1 เมษายน 2564 13:52    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 134  

ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และแพทย์แผนไทย
ขึ้นด้านบน