HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

23/65 : เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
30 มีนาคม 2565 15:25    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 142  

แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ขึ้นด้านบน