HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

22/64 : เรียน ผอ.รพ บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย ขอส่งรายงานผลการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2564
12 มีนาคม 2564 11:17    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 130  

เรียน ผอ.รพ บุ่งคล้า/หัวหน้าฝ่าย ขอส่งรายงานผลการจัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ 2564
ขึ้นด้านบน