HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

28/64 : ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
19 มีนาคม 2564 10:00    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 308   มีการแก้ไข  

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า เรื่อง สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2.แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ขึ้นด้านบน