42/63 : แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับดารประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ
18 มีนาคม 2563 14:05    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 263   มีการแก้ไข  


แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
รายงานวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ตามการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับดารประเมินโรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ขึ้นด้านบน