HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

22/65 : เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
29 มีนาคม 2565 14:42    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 121  

เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
ขึ้นด้านบน