HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

38/65 : เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน เรื่อง ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565 14:44    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 479  

ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ขึ้นด้านบน