HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

40/65 : ขอเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
30 มิถุนายน 2565 15:07    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 487  

ขอเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ขึ้นด้านบน