HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

39/64 : รายงานการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 มิถุนายน 2564 11:03    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 114   มีการแก้ไข  

รายงานการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบุ่งคล้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขึ้นด้านบน