HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

57/63 : ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
8 ธันวาคม 2563 15:19    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 41   มีการแก้ไข  

ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปี 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
ขึ้นด้านบน