HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5

24/65 : รายงานการประชุมเรื่องการพิจารณเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
30 มีนาคม 2565 15:32    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 212  

รายงานการประชุมเรื่องการพิจารณเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ขึ้นด้านบน