HDC
LTC
covidbk
เมนู 4
เมนู 5
เมนู 6

46/64 : ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
13 กรกฏาคม 2564 15:09    ประกาศทั่วไป    โรงพยาบาลบุ่งคล้า    อ่าน 66  

ประกาศโรงพยาลบาลบุ่งคล้าเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ขึ้นด้านบน